ALLMÄNNA VILLKOR VID BILJETTKÖP HOS ÖSTERSUNDS FOTBOLLSKLUBB (Version: Datum: 2023-08-03) 

Östersunds FK Elitfotboll AB, org. nr 559084-7777, adress Arenavägen 23, 831 32 Östersund (nedan ”Arrangören”/”vi”) säljer biljetter i egenskap av arrangör av fotbollsmatcher i enlighet med följande villkor. Nedanstående allmänna villkor gäller vid köp från Arrangören av en eller flera biljetter, inbegripet säsongskort, till dig eller andra, på Arrangörens hemsida (”Biljettshopen”). I samband med att du genomför ett köp godkänner du utöver dessa villkor även de villkor som vi hänvisar till i detta dokument. 

1. VILLKOR FÖR BILJETTKÖP 
1.1. För att genomföra ett köp från Arrangören måste du vara minst 16 år. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av biljetter bll idrottsevenemang, och du som kund är därmed bunden av ditt köp. 

1.2. Biljetter får endast köpas för privat bruk och får inte vidareförsäljas i kommersiellt syfte eller i övrigt användas kommersiellt. Biljetter får inte heller erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande om annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Arrangören. Om evenemanget har restrikboner för antal biljetter per köp får maxantalet inte överskridas. 

2. PRISER OCH BETALNINGSALTERNATIV
2.1. Samtliga priser som anges är i kronor och inklusive mervärdesskatt (moms). Utöver biljettpriset kan i vissa fall en serviceavgift tillkomma och ibland även en distributionsavgift och/ eller leveransavgift. Den totala kostnaden för din beställning beräknas automatiskt baserat på dina val och presenteras innan du slugör din beställning. 

2.2. När du köper en biljett bll rabatterat pris är du ansvarig för att visa att du har rätt bll rabatten. I annat fall kan du anses sakna giltig biljett.

2.3. Arrangören samarbetar med tredje parter som tillhandahåller betalningstjänster genom vilka alla dina betalningar kommer genomföras innan de regleras hos Arrangören. De betalnings-metoder som du från bd bll annan kan välja och de närmare villkoren för respektive betal-ningsmetod, anges i Biljettshopen i samband med att du slutför din beställning. 

3. LEVERANS AV BILJETTER
3.1. De leveransalternativ som du från tid till annan kan välja och de närmare villkoren för respektive leveransalternativ, såsom leveransavgifter, anges i Biljettshopen i samband med att du slutför din beställning.

3.2. Biljetter levereras antingen genom nedladdning (inkl. app) eller via e-post eller SMS. 

4. INSTÄLLDA MATCHER
Allmänt 

 

4.1. I denna punkt avses med ”berörd match” en match som blivit inställd, framflyttad till en tid som du inte har möjlighet att delta på eller som ligger utanför tidsperioden för säsongskortet, eller som du annars inte har erbjudits möjlighet att delta på med hänsyn till publikrestriktioner införda till följd av myndighetsförbud, rekommendationer eller liknande upp-maning (gemensamt en ”berörd match”).

 

4.2. I förhållande till en berörd match (i) till vilken du har köpt en matchbiljett, har du rätt till återbetalning av biljettpris eller (ii) till vilken du har ett säsongskort, har du rätt till ett proportionerligt belopp av priset för ditt säsongskort i enlighet med punkten 4.6. Vi kan även erbjuda dig alternativ kompensation som du kan välja att acceptera istället för återbetalning, såsom möjlighet att delta på match vid annat tillfälle, förlängt eller rabatterat säsongskort eller erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan också välja att efterge din rätt till återbetalning som en gåva till oss. Återbetalning görs inte av serviceavgifter och/eller distributionsavgifter.

 

4.3. Med undantag för säsongskort, se punkten 4.6 nedan, måste du, såvida inte Arrangören meddelar annat, senast tre (3) månader från det aktuella matchdatumet meddela Arrangören om ditt krav på återbetalning. 

 

4.4. Du ansvarar för att kontrollera om en match är inställd eller hålls utan publik eller med publikrestriktioner. 

 

4.5. Krav på återbetalning ska, såvida inte Arrangören meddelar annat, göras genom epost till info@ostersundsk.se. 

 

För dig som innehar säsongskort

 

4.6. Din rätt till återbetalning av ett proportionerligt belopp av priset för säsongskortet beräknas per berörd match, enligt följande: 

 

Allsvenskan/Superettan

 

Antal berörda matcher under den säsong för vilken säsongskortet gäller, jämfört med antal planerade matcher som du var berämgad bll enligt säsongskortet. Krav på återbetalning kommer beaktas löpande eeer varje berörd match. 

 

Svenska cupen, inklusive kvalmatcher, samt träningsmatcher 

 

Svenska cupen, inklusive kvalmatcher, samt träningsmatcher är till sin karaktär sådana att Arrangören på förhand inte vet hur många (om några alls) matcher som kommer att spelas under en säsong. Du är medveten om att ditt säsongskort erbjuder dig förmånen att delta på sådana matcher enbart i den mån sådana matcher faktiskt spelas (utan publikrestriktioner) och att du inte är garanterad att kunna delta på ett visst antal matcher. Därmed är du införstådd med att ingen del av säsongskortets pris är hänförlig till sådana matcher (dvs. priset för sådana matcher är 0 kr). Du har därmed inte rätt till återbetalning av del av priset för säsongskortet om sådana matcher ställs in, flyttas eller spelas med publikrestriktioner. 

 

4.7. Du måste senast tre (3) månader från utgångsdatumet av ditt säsongskort meddela Arrangören om ditt krav på återbetalning. 

 

5. TEKNISK PLATTFORM FÖR BILJETTFÖRSÄLJNING 

 

5.1. Arrangören är medlem i Föreningen Svensk Eligotboll (”SEF”). SEF, eller dess licensgivare, inne har samtliga rättigheter i den tekniska plattformen som Arrangören använder för biljettförsäljningen. Arrangören ansvarar till fullo för det aktuella evenemanget. SEF är således inte ansvarigt för evenemangets innehåll eller genomförande och är inte heller ersättningsskyldig för någon förlust för dig eller någon annan hänförlig till evenemanget eller Arrangören. 

 

6. PERSONUPPGIFTER OCH MARKNADSFÖRING 

 

6.1. Behandlingen av dina personuppgifter regleras av den vid var tid gällande integritetspolicy som finns att tillgå på Arrangörens hemsida. 

 

6.2. Vi kan komma att skicka information till dig, genom att använda din e-postadress, mobilnummer eller annan kontaktuppgift som du har angivit, om andra matcher och elitfotboll samt andra produkter och tjänster liknande de som du har beställt av oss. Du har möjlighet att när som helst begära att vi inte ska göra sådana utskick genom att kontakta oss enligt de kontaktuppgifter som anges i punkt 9 nedan.

 

7. AVTALSBROTT

 

7.1. Vid överträdelse, eller misstänkt försök till överträdelse, av dessa allmänna villkor, inbegripet vid var tid gällande ordningsregler eller andra villkor som hänvisas till i dessa allmänna villkor, förbehåller sig Arrangören rätten att (i) makulera köpet av biljett, inklusive säsongskort och/ eller (ii) neka dig tillträde till Arrangörens evenemang samt (iii) vid upprepade och/eller allvarliga överträdelser av dessa allmänna villkor, neka dig möjligheten att köpa biljetter till Arrangörens kommande evenemang. 

 

7.2. Vid makuleringar i enlighet med ovan nämnda skäl återbetalas inte erlagd serviceavgie eller eventuella distributionsavgifter och/eller leveransavgifter. Arrangören kan även besluta att inte heller återbetala erlagd betalning för biljetten. 

 

8. KONSUMENTRÄTTIGHETER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING 

 

8.1. Med undantag för inställda eller flyttade evenemang eller evenemang som spelas utan publik (vilka regleras enligt punkten 4 ovan) gäller att om biljett inte kan användas på grund av fel som Arrangören ansvarar för ska Arrangören ersätta dig med en korrekt biljett eller, om detta inte kan ske, återbetala erlagd avgift för biljetten (eller vid säsongskort, en proportionerlig del därav). 

 

8.2. Arrangören har inget ansvar för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, eller andra indirekta skador eller följdskador, som kan uppstå i samband med köp, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger på Arrangörens sida eller annars följer av tvingande lag.

 

8.3. För det fall Biljettshopen innehåller länkar till webbsidor eller resurser som tillhandahålls av utomstående parter, tillhandahålls dessa endast i informationssyfte och Arrangören har ingen kontroll och inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller resurser. 

 

8.4. Dessa allmänna villkor, inbegripet vad som anges ovan i denna punkt 9, ska inte till någon del inskränka dina rättigheter som konsument som tillkommer enligt lag. 

 

9. KONTAKTUPPGIFTER Om du har frågor kring dina rättigheter som konsument eller vill göra dem gällande, eller om du annars behöver komma i kontakt med oss med anledning av dessa villkor, är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns på vår hemsida. 

 

10. ÖVRIGT 

 

10.1. När du köper en biljett är du ansvarig för att beställningen är korrekt. Det är därför viktigt att du kontrollerar uppgifterna i beställningen innan köpet genomförs. 

 

10.2. För att kunna beställa biljetter krävs att du har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum. 

 

10.3. Arrangören förbehåller sig rätten att anlita och byta ut underleverantörer vid ugörande av dess åtaganden enligt dessa allmänna villkor.

 

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING 

 

11.1. Svensk rätt tillämpas på dessa allmänna villkor. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av allmän domstol. 

 

11.2. Alternativt kan du hänskjuta anspråk bll alternativ tvistelösning på följande sätt: 

 

• Du kan anmäla tvist eller meningsskiljaktighet i anledning av dessa Villkor eller Tjänsten till allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

 

• Du kan via EU-kommissionens webbplats för tvistelösning via nätet få hjälp med att lösa tvister med näringsidkare utan att gå till domstol. Webbplatsen finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

ÖVRIGA VILLKOR ORDNINGSREGLER Följande regler gäller på arenan: 

 

• Åskådare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation.

 

• Det inte är tillåtet att medföra alkohol eller andra droger.

 

• Det inte är tillåtet att medföra glasflaskor eller aluminiumburkar. 

 

• Det inte är tillåtet att medföra vapen eller andra farliga föremål såsom exempelvis laserpekare. 

 

• Det inte är tillåtet att inneha eller använda s.k. vuvuzela (lepata), pyrotekniska varor eller brandfarliga vätskor på arenan. 

 

• Den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg med text eller symbol som utrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person inte äger tillträde till arenan. 

 

• Den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, liksom den som medför t.ex. en rånarluva eller helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning inte äger tillträde till arenan. 

 

• Den som medför föremål som det på grund av särskilda omständigheter kan befaras ska användas som hjälpmedel vid brott inte äger tillträde till arenan. 

 

• Det inte är tillåtet att inom arenan kasta föremål om inte handlingen är befogad. 

 

• Det inte är tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet. 

 

• Det råder rökförbud på arenan i enlighet med vad som följer av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

 

• Upptagning och överföring av ljud och rörliga bilder endast får ske efter medgivande av arrangerande förening. Detsamma gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium samt för all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte. 

 

• Kameraövervakning sker på arenan och används för att identifiera ordningsstörare. 

 

• Om arrangerande förening eller gästande förening i samband med matchen på grund av besökares otillbörliga beteende drabbas av böter eller straffavgieer enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp bll arrangerande eller gästande förening. 

 

• Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler kommer att avhysas från arenan, riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor och anmälas till allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. 

 

• Arrangerande förening förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan. 

 

• Den som gör sig skyldig till överträdelser som strider mot lag eller arrangörsbestämmelser kommer att polisanmälas och kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader och/ eller riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor under tre år. 

Fribiljetter
Svenska förbundets personal eller kontaktpersoner ska ansöka om biljett senast fem dagar innan match. Ansök via tickets.support@ostersundsfk.se. Ansöker du per mejl skickas de antingen per e-post eller läggs i kuvert i ackrediteringsboden utanför Östra Läktaren (utanför arenaområdet). Biljetterna kan hämtas från två timmar innan avspark. Gäller i mån av plats. Biljett till långsida kan inte garanteras.

Distriktsdomare har inte behörighet till fri entré, ansökan kan dock beviljas i utbildningssyfte. Ansök via tickets.support@ostersundsfk.se med motivering senast fem dagar innan match. ÖFK avgör om ansökan ska godkännas eller inte.

Säsongskortsinnehavare
ÖFK förbehåller sig rätten att inte erbjuda årskortsinnehavare sin plats kommande säsonger eller i matcher i exempelvis Svenska Cupen, Europacupspel eller träningsmatcher.

Borttappat säsongskort anmäls till tickets.support@ostersundsfk.se.

Säsongskort får lånas ut till andra förutsatt att besökaren följer de villkor som finns kring ÖFK:s matcharrangemang (se anslag på Jämtkraft Arena).