Kallelse till årsmöte för Östersunds FK

Tisdag 16 mars 2021 håller Östersunds FK årsmöte

På tisdag den 16 mars kl 18.00 håller Östersunds FK årsmöte. Mötet kommer att genomföras som ett digitalt möte.

För att delta i mötet digitalt måste anmälan göras senast fredag 12 mars kl 10.00.

Samtliga medlemmar som anmäler sig kommer att få en länk till ett digitalt möte. De medlemmar som har rösträtt kommer dessutom att få ytterligare en länk för att kunna rösta.

Anmälan för att delta i årsmötet – KLICKA HÄR

Föreslagen som ordförande för årsmötet är Tom Pripp.

Föredragningslista vid Östersunds FK:s årsmöte tisdag 2021-03-16
1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd för mötet
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
4 Val av protokolljusterare och rösträknare
5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6 Fastställande av föredragningslista
7 Rapport från den bolagiserade verksamheten
8 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av vinst eller förlust i enlighet med balansräkningen
11 Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse för den tid revisionen avser
12 Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsens förslag för medlemsavgifter 2022:
Ständig medlem – ”Ständut” medlemskap – 5 000 kr
Medlemsavgifter 2022:
Familj – 600 kr
Enskilt medlemskap 15 år och uppåt – 350 kr
Enskilt medlemskap 0 – 14 år – 250 kr
13 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
15 Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år;
Valberedningens förslag: Mathias Rasteby
b) Erforderligt antal ledamöter i styrelsen
för en tid av två år;
Valberedningens förslag: Rickard Persson och Mårten Ulander
för en tid av ett år;
Valberedningens förslag: Lars-Olof Andersson och Teddy Myhr
Styrelseledamöter valda på två år sedan tidigare (2020) är Petter Jakobsson och Lena Johansson.
c) En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år;
Valberedningens förslag: Auktoriserade revisorn Helen Salmonsson, Atrakta i Sverige AB samt som revisorssuppleant Auktoriserade revisorn Mattias Ericson, DALACC by EE AB
d) Erforderligt antal ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
Styrelsens förslag: Ingela Madsen (ordförande), Bert-Ove Svande, Lars Molander.
16 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.

Kort presentation av de personer som inte varit styrelseledamöter sedan tidigare:

Rickard Persson bor i Tåsjö och jobbar som chef på tekniskförvaltning i Strömsunds Kommun och är engagerad i det mesta som rör hembygden. Han har tidigare varit VD för Fjärrvärmebolaget i Strömsund och besitter erfarenhet av både styrelser och olika föreningsengagemang. Har spelat vollyboll på elitnivå samt en hel del fotboll och var även en stark del i arbetet med att skapa konstgräsplanen i Tåsjö. Han är drivande i planerna på samarbete med ungdomsverksamheten IFK Kyrktåsjö och ÖFK, där även sonen spelar i akademien.
Hans styrkor är ett stort kontaktnät, vana vid myndighetskontakter och starka engagemang för utvecklingen av ungdomsfotbollen i länet.

Mårten Ulander är numera pensionerad från eget aktivt fotbollsspelande och därefter många år av tränar och styrelseuppdrag i Stuguns BK. Därutöver hade han olika ledande positioner inom Konsum, Folksam och Infocare. År 2015 avslutades även de lokalpolitiska uppdragen och flytten gick till Östersund. Intresset för fotbollen i allmänhet och ÖFK i synnerhet har dock fortsatt och nu vill Mårten bidra med sin kunskap och långa erfarenhet av framgångsrikt engagemang i en fotbollsföreningsstyrelse.
Mårtens styrkor är hans erfarenhet och kompetens, starka initiativförmåga och lösningsfokus i fotbollsvärlden…

Totalt har två motioner inkommit varav en har förslag om stadgeändring KLICKA HÄR FÖR MOTION NR 1
KLICKA HÄR FÖR MOTION NR 2

Handlingar inför årsmötet;
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmar på ÖFK:s kansli, Storgatan 26 från och med 9 mars. Årsmöteshandlingar kommer även att skickas ut via mail till samtliga medlemmar.

Alla medlemmar är välkomna att delta!
För att vara röstberättigad på årsmötet krävs:
– Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år
– Att medlemskap har beviljats minst två månader före aktuellt årsmöte; och
– Att medlemsavgift har betalats senast två månader före aktuellt årsmöte.

Välkomna

/ Styrelsen

*Kallelsen gick ut den 23 februari. Detta är en fastnålad nyhet

Dela artikel