Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen i Östersunds FK Elitfotboll AB (publ), orgnr: 559084-7777, kallar härmed samtliga aktieägare till extra bolagsstämma.

Datum: 2024-07-03, Onsdag
Tid: 18:00
Plats: Akademihuset, Jämtkraft Arena, Östersund

Ärenden enligt dagordningen

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Röstlängdens upprättande och godkännande
4. Dagordningens godkännande
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av styrelsens förslag om att bolaget skall byta bolagskategori från publikt till privat bolag samt ändring av bolagsordningen.
Handlingar under denna punkt: Bilaga 2 styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen;
8. Beslut om ändring av bolagskategori samt av bolagsordningen
Förslag till ny bolagsordning, Bilaga 3
9. Beslut om bemyndigande av styrelsen av besluta om nyemission, Bilaga 4
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, inklusive rätt att för styrelsen att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
10. Beslut om bemyndigande för att vidta justeringar vid registrering hos Bolagsverket.
11. Stämmans avslutande

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Östersunds FK Elitfotboll AB (publ)

Handlingar inför bolagsstämman
Handlingarna finns även att hämta, mot uppvisande av legitimation, på ÖFK:s kansli, Arenavägen 23 i Östersund. Nödvändiga dokument finns nedan.

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Dela artikel