ÖFKs årsmöte torsdag 14 mars

På torsdag den 14 mars håller Östersunds FK årsmöte. Vi kommer att hålla till på OSD (fd Folkets Hus) med start 18.30.

Föreslagen som ordförande för årsmötet är Börje Olsson.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i ÖFK-shopen, Storgatan 26 fr.o.m. 7 mars.

Alla medlemmar är välkomna!

Dagordning vid Östersunds FKs årsmöte torsdag 2019-03-14

§ 1:            Mötets öppnande

§ 2:            Fastställande av röstlängd för mötet

§ 3:            Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 4:            Val av två justerare för mötet

§ 5:            Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 6:            Godkännande av dagordningen

§ 7:            Framläggande av styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och                resultaträkning för 2018

§ 8:            Rapport från Idrotts AB

§ 9:            Framläggande av revisionsberättelse

§ 10:          Fastställande av balans- och resultaträkning

§ 11:           Disposition av föreningens vinst eller förlust

§ 12:          Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 13:          Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande året

§ 14:          Val av föreningens ordförande på ett år

§ 15:          Val av styrelseledamöter och suppleanter

§ 16:          Val av revisor och revisorssuppleant

§ 17:          Val av valberedning, två medlemmar

§ 18:          Motioner inkomna till årsmötet

                   § 18:1 Motion om stadgeändring

§ 19:          Annat ärende som hänskjutits till årsmötet

§ 20:          Fastställande av årsavgift

§ 21:          Utmärkelser

§ 22:          Mötet avslutas

Dela artikel