Östersunds FK:s årsmöte hålls den 3 mars 2022

Torsdagen den 3 mars 2022 håller Östersunds FK årsmöte. Kallelse till årsmötet, förslag till föredragningslista samt valberedningens förslag tillhandahålls senast tre veckor före mötet till alla medlemmar för 2022. Årsmötet ger dig möjligheten att påverka framtiden i föreningen, och information om hur du blir medlem finner du på länken längst ner i denna artikel.

Samtliga dokument kommer att publiceras på föreningens hemsida (www.ostersundsfk.se), skickas elektroniskt till medlemmar samt annonseras i ortstidningen enligt föreningens stadgar. 

Verksamhetsberättelsen för 2021, årsredovisning/årsbokslut 2021, revisorernas berättelser, verksamhetsplan samt budget för 2022 och styrelsens förslag med inkomna motioner där styrelsens yttranden kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen anges det var dessa handlingar kommer vara tillgängliga. 

Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet via e-post: info@ostersundsfk.se. Om du som medlem har haft problem att motta mail från Östersunds FK:s under år, var vänligen kontrakt Östersunds FK på ovanstående mail så kan detta korrigeras innan material skickas ut till er.

För att vara röstberättigad på årsmötet krävs följande:

  • Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år
  • Att medlemskap har beviljats minst två månader före aktuellt årsmöte; och
  • Att medlemsavgiften har betalats senast två månader före aktuellt årsmöte. 

Dela artikel