Kallelse till årsmöte Östersunds FK den 14 mars 2024

Torsdagen den 14 mars klockan 18:00 kallar Östersunds FK till årsmöte i Stora salen på Gamla Teatern i Östersund. Vi önskar samtliga medlemmar varmt välkomna till årsmötet!

Den 14 mars mars håller Östersunds FK sitt årsmöte på Gamla Teatern i Östersund. De medlemmar som har rösträtt kommer vid ankomsten tilldelas en röstsedel. Rösträtten är personlig, innebärande att medlem inte kan företrädas av ombud. 

Förslag till föredragningslista samt valberedningens förslag tillhandahålls senast tre veckor innan årsmötet (22 februari). Dessa handlingar kommer finnas tillgängliga i fysisk form för uthämtning på Jämtkraft Arena, skickas ut digitalt till medlemmarna samt publiceras på officiell hemsida.

Vi vill påminna om att sista dagen att lämna in motioner till styrelsen är den 15 februari. Motioner kan mailas in på info@ostersundsfk.se med rubriken ”Motion Årsmöte 2024”.

1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd för mötet
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Förslag till ordförande för mötet är Tom Pripp och sekreterare Malin Flodin
4 Val av protokolljusterare och rösträknare
5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6 Fastställande av föredragningslista
7 Rapport från den bolagiserade verksamheten
8 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av vinst eller förlust i enlighet med balansräkningen
11 Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse för den tid revisionen avser
12 Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsens förslag för medlemsavgifter 2025:
Ständig medlem – ”Ständut” medlemskap – 5 000 kr
Familj – 600 kr
Enskilt medlemskap 20 år och uppåt – 350 kr
Enskilt medlemskap 0 – 19 år – 250 kr
13 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
15 Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år;
Valberedningens förslag: Bengt Olofsson (Omval)
b) Erforderligt antal ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
Valberedningens förslag: Åsa Gunnarsson Bromée (Omval), Johan Fridlund (Nyval)
Styrelseledamöter valda på två år sedan tidigare (2023) är Ulf Ringdahl, Johan Lidenmark, Joakim Castberg
c) En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år;
d) Erforderligt antal ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
16 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.

Dela artikel