Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen i Östersunds FK Elitfotboll AB (publ), orgnr: 559084–7777, kallar härmed till extra bolagsstämma samt Kontrollstämma 1. 

Datum 2022-10-14 Fredag
Tid 13-14
Plats: Storsjöteatern, Östersund

Ärenden enligt dagordningen
1. Val av ordförande för stämman.
Appointment of a chairman of the general meeting.
Förslag till ordförande: Tom Pripp
Proposed Chairman: Tom Pripp

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of the voting list.

3. Godkännande av dagordning.
Approval of the agenda.

4. Val av en eller två justeringsmän.
Appointment of one or two persons to verify the minutes of the meeting.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Determination of whether the general meeting was duly convened.

6. Framläggande av Kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över denna.
Presentation of Balance Sheet for liquidation purposes and the auditor’s opinion on this

7. Beslut om likvidation eller fortsatt drift av Bolaget.
Decisions about the company to enter into liquidation or carry on the business.

Styrelsen föreslår att verksamheten drivs vidare under max åtta månader i syfte att försöka återställa det egna kapitalet. / The board suggest that the business continues during maximum eight months in order to restore the equity.

8.  Stämmans avslutande
Closing of the general meeting. 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Östersunds FK Elitfotboll AB (publ)

Handlingar
Bolagsordning

Dela artikel