Kallelse till extra bolagsstämma och kontrollstämma två

Styrelsen i Östersunds FK Elitfotboll AB (publ), orgnr: 559084–7777, kallar härmed till extra bolagsstämma samt Kontrollstämma två. Ingen föranmälan krävs.

Datum: 2023-06-12 måndag
Tid: 15:00-16:00
Plats: Ordensalen, Gamla Teatern

Ärenden enligt dagordningen
1. Val av ordförande för stämman.
Appointment of a chairman of the general meeting.
Förslag till ordförande: Tom Pripp
Proposed Chairman: Tom Pripp

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of the voting register.

3. Godkännande av dagordning.Approval of the agenda.

4. Val av en eller två justeringsmän.
Appointment of one or two persons to verify the minutes of the meeting.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Determination of whether the general meeting was duly convened.

6. Framläggande av Kontrollbalansräkning 2 samt revisorns yttrande över denna.
Presentation of Control Balance Sheet 2 and the auditor’s opinion on this.

7. Beslut om likvidation eller fortsatt drift av Bolaget.
Decisions about the company to enter into liquidation or carry on the business.

8.  Stämmans avslutande
Closing of the general meeting. 

Varmt välkomna!
Med vänlig hälsning,
Styrelsen Östersunds FK Elitfotboll AB (publ)

Handlingar
Kontrollbalansräkning 2
Revisors yttrande

Dela artikel