Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen i Östersunds FK Elitfotboll AB (publ), orgnr: 559084–7777, kallar härmed till extra bolagsstämma (Kontrollstämma 2). 

Datum           Tisdag 2020-04-21

Tid                kl 13.00-14.00         

Plats             Stämman kommer hållas utomhus på Jämtkraft Arena samt, på grund av rådande pandemi bereds aktieägarna möjlighet att närvara digitalt enligt information som kommer skickas ut via e-mail till de som har anmält att de kommer att delta digitalt vid mötet.

Anmälan för att delta på bolagsstämman görs via den länk som är utskickad via mail till samtliga aktieägare.

Ärenden enligt dagordningen

1. Val av ordförande för stämman.

Appointment of a chairman of the general meeting.

Förslag till ordförande: Tom Pripp

Proposed Chairman: Tom Pripp

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Preparation and approval of the voting register.

3. Godkännande av dagordning.

Approval of the agenda.

4. Val av en eller två justeringsmän.

Appointment of one or two persons to verify the minutes of the meeting.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Determination of whether the general meeting was duly convened.

6. Framläggande av Kontrollbalansräkning 2 samt revisorns yttrande över denna.

Presentation of Control Balance Sheet 2 and the auditor’s opinion on this

7. Beslut om likvidation eller fortsatt drift av Bolaget.

Decisions about the company to enter into liquidation or carry on the business.

8. Val av antal ledamöter och styrelse

Election of number of members and board of directors.

9.  Stämmans avslutande

Closing of the general meeting. 

// Styrelsen Östersunds FK Elitfotboll AB (publ)

Kontrollbalansräkning – 2020-02-29

Styrelsens förslag

Revisorns yttrande

Dela artikel