Kallelse till ordinarie bolagsstämma 15 mars (årsstämma)

Styrelsen i Östersunds Elitfotboll AB, org.nr: 559084-7777, kallar härmed samtliga aktieägare till ordinarie bolagsstämma (årsstämma), onsdagen den 15 mars klockan 18:00.

Datum: 2023-03-15
Tid: Klockan 18:00 – 19:00
Plats: Ordensalen, Gamla Teatern

Ärenden enligt dagordningen

1. Val av ordförande för stämman.
Styrelsens förslag till stämmans ordförande: Tom Pripp

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om:
(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt förekommande fall koncern resultaträkning och koncernbalansräkning;
(b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning; och
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av styrelse- och i förekommande fall revisorsarvode.

9. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter.

10. Val av styrelse och revisorer.

11. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission.
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, inklusive rätt att för styrelsen att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, Bilaga x.

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Länkar till handlingar inför bolagsstämman:
Bolagsordning
Bilaga x
Årsredovisning Östersunds Fotbollsklubb 2022
Årsredovisning Östersunds FK Elitfotboll AB 2022
Revisionsberättelse Östersunds Fotbollsklubb 2022
Revisionsberättelse Östersunds FK Elitfotboll AB 2022

Alla Aktieägare har fått kallelse via mail
Kallelsen finns även att hämta på ÖFK:s kansli, Arenavägen 23 i Östersund.
Styrelsen i Östersunds FK Elitfotboll AB


Dela artikel