Östersunds FK presenterar sin årsredovisning för 2022

Enligt stadgarna i Östersunds Fotbollsklubb och bolagsordningen för Östersunds FK Elitfotboll AB finns nu årsredovisning och koncernredovisning tillgänglig. Östersunds FK väljer att förklara siffrorna från föregående år. Detta för att ge en tydligare bild av vart klubben har varit, och vart vi nu är på väg.

Efter fotbollsåret 2021 var det klart att Östersunds FK var klara för degradering till Superettan den kommande säsongen. Detta medförde en omställning för klubben där arbetet med att krympa den ekonomiska kostymen fortsatte utifrån de nya förutsättningarna som spel i Superettan innebar. Under året gjordes det en del organisatoriska förändringar, främst i klubbledningen där Catharina Törngren lämnade över arbetet under sommaren 2022 till Kjell Andersson som skulle bli en tillfällig lösning för Östersunds FK. Andersson lämnade sedan över till styrelserepresentanten Tommy Holmgren som till sist lämnade över till nuvarande VD Peja Lindholm. Lindholm är avsedd att vara en långsiktig lösning för fotbollsklubben.

Utöver alla förändringar avseende VD/klubbchefsrollen gjordes även förändringar inom övriga administrationen. All ekonomisk redovisning och bokföring lades i mitten av året ut på Emkay Ekonomikonsult HB i Östersund som också bistår med likviditetsplanering, budget och bokslut. Denna åtgärd har väsentligt förbättrat den interna kontrollen och den ekonomiska uppföljningen av löpande verksamhet. Bemanningen av kansliet har fortsatt att minska till tre tjänster och är nu så slimmad som verksamheten tillåter.

Från året i Allsvenskan 2021 har nettoomsättningen för bolaget minskat från 40,6 miljoner kronor till 23,4 miljoner kronor år 2022. För koncernen har nettoomsättningen minskat från 43,8 miljoner kronor 2021 till 31,2 miljoner kronor 2022. 

Bolaget gör ett sammanlagt minusresultat på -20,9 miljoner kronor, och koncernen gör ett minusresultat på -16,2 miljoner kronor. Östersunds FK ser självklart allvarligt på att siffrorna som presenteras inte går i linje med att ta igen det ekonomiska tappet. Men vi ser också positivt på att vi nu går in i ett år med en förening och ett bolag som ska arbeta allt vad de kan för att få en budget i balans, och en strävan att om uppfylla den verksamhetsplan som kommer läggas fram på årsmötet. 

Starten av verksamhetsåret blev inte som förväntats. Sponsorförsäljningen blev klart lägre än budgeterat och i takt med spelresultaten för A-laget vek även publikintäkterna. Närmare hälften av årets underskott kan hänföras till tidigare års händelser. Bland annat har fordringarna på Amiens och Watford avseende spelarförsäljningar skrivits ner med 50%, uppgående till 1,7 Mkr. Strax efter verksamhetsårets utgång har uppgörelse träffats med Amiens om full betalning av kvarvarande fordran och processen fortsätter med Watford att träffa en liknande uppgörelse. Restaurangverksamheten i den sk ”Hörnsparken” har varit mycket begränsad varför det bokförda värdet skrivs ned med 3,2 Mkr. Tillväxtverket avslog bolagets ansökan om ytterligare korttidsstöd kopplat till pandemin och ställde även återkrav på tidigare utbetalt korttidsstöd uppgående till 3,7 Mkr. Ärendet är överklagat till Förvaltningsrätten och besked väntas under sommaren 2023. Investeringsbolaget, Östersunds Transferintressenter AB, har under året gett bolaget nya aktieägartillskott med sammantaget 18,8 Mkr vilket både stärkt likviditeten och det egna kapitalet. Dessa åtgärder har varit helt nödvändiga för bolagets överlevnad och starkt bidragit till förnyad elitlicens tillsammans med de otroligt generösa kapitalinsatser som under december inkom via Swish från över 2500 privatpersoner med över 1 Mkr. Vi mottog dessutom utfästelser från över 50 företag som villkorslöst tillsköt över 1 Mkr.

Bolaget har fortsatt sitt arbete med medvetna kostnadsbesparingar och framtagen budget för. 2023 utvisar ett mindre överskott. Spelarlönerna har anpassats till Superettan-nivå och fler ideella krafter kommer att användas vid hemmamatcherna, vilket redan har implementerats. Styrelsen bedömer att bolagets likviditet kommer att täcka löpande utgifter. Under hösten förväntas en kritisk period likviditetsmässigt i väntan på medel från Svensk Elitfotboll. Om beslutet från Tillväxtverket sker till bolagets nackdel kommer ytterligare 3,7 Mkr att påverka likviditeten negativt. Fordran på Watford kan förhoppningsvis inbringa ytterligare likvida medel om 0,9 Mkr. Under 2023 behöver också det negativa kapitalunderskottet återställas genom nya kapitalinsatser, vilket arbetet redan pågår för att åstadkomma. Bolaget ska framåt arbeta för att utveckla A-laget med kortsiktiga målet att bli en stabil klubb i Superettan och från 2024 bli en toppklubb i Superettan med målet att nå Allsvenskan 2026.

Vi tror på det här, vi ger oss aldrig och vi syns på Superettan premiären 2023!

Östersunds Fotbollsklubb

Årsredovisning Östersunds Fotbollsklubb 2022
Årsredovisning Östersunds FK Elitfotboll AB 2022
Revisionsberättelse Östersunds Fotbollsklubb 2022
Revisionsberättelse Östersunds FK Elitfotboll AB 2022

Dela artikel