Samtliga handlingar inför årsmötet den 14 mars

Från och med idag den 7 mars finns samtliga handlingar tillgängliga inför årsmötet. Detta enligt stadgarna. Tisdagen den 14 mars klockan 18:00 anordnar Östersunds FK årsmöte i Fredssalen på Storsjöteatern i Östersund. Vi önskar samtliga medlemmar varmt välkomna till årsmötet!

Nästa vecka håller Östersunds FK sitt årsmöte på Storsjöteatern i Östersund. De medlemmar som har rösträtt kommer vid ankomsten tilldelas en röstsedel. Rösträtten är personlig, innebärande att medlem inte kan företrädas av ombud. 

Datum: 2023-03-14
Tid: Klockan 18:00 – 19:30
Plats: Storsjöteatern

Föredragningslista vid Östersunds FK:s årsmöte tisdag 2023-03-14

1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd för mötet
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Förslag till ordförande för mötet är Tom Pripp och sekreterare Malin Flodin
4 Val av protokolljusterare och rösträknare
Föslag till protokolljusterare är Niclas Lidström och rösträknare
Mikael Dahlström
5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6 Fastställande av föredragningslista
7 Rapport från den bolagiserade verksamheten
8 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av vinst eller förlust i enlighet med balansräkningen
11 Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse för den tid revisionen avser
12 Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsens förslag för medlemsavgifter 2024:
Ständig medlem – ”Ständut” medlemskap – 5 000 kr
Familj – 600 kr
Enskilt medlemskap 15 år och uppåt – 350 kr
Enskilt medlemskap 0 – 14 år – 250 kr

13 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
15 Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år;
Valberedningens förslag: Bengt Olofsson
b) Erforderligt antal ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
Valberedningens förslag:Tomas Falkensson
    
Erforderligt antal ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
Valberedningens förslag: Ulf Ringdahl, Johan Lidenmark och Joakim Castberg
Styrelseledamöter valda på två år sedan tidigare (2022) är Åsa Gunnarsson Bromée och Åsa Trolle
c) En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år;
d) Erforderligt antal ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
16 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.

Länkar till handlingar inför årsmötet:

Årsredovisning Östersunds Fotbollsklubb 2022
Årsredovisning Östersunds FK Elitfotboll AB 2022
Revisionsberättelse Östersunds Fotbollsklubb 2022
Revisionsberättelse Östersunds FK Elitfotboll AB 2022
Motion
Styrelsens yttrande över motion
Budget
Verksamhetsplan

Dela artikel