Valberedningen rapporterar inför kommande årsmötet

Årsmötet 2023 närmar sig och valberedningen är i full gång med sitt arbete inför årsmötet. Datum för årsmötet kommuniceras inom kort. Här följer en kort rapport om valberedningens arbete.

Valberedningen ska enligt föreningens stadgar bestå av en ordförande och 2-4 övriga ledamöter valda av årsmötet. Idag består valberedningen av Ordförande Bert-Ove Svande, Vice ordförande Lars Molander och ledamot Lars Stolt vilka är valda på ett år. Förhoppningen är att valberedningen ska utökas av minst en kvinnlig medlem under 2023. 

Valberedningen har under 2022 haft veckovisa möten där valberedningen arbetat med att bereda val inför kommande årsmöte samt fortlöpande följt styrelsens och revisorernas arbete. 

Inför kommande årsmöte sker ett regelmässigt arbete enligt föreningens stadgar. Valberedningen arbetar med att säkerställa nya och fortsatta kandidaturer utifrån de styrelseplatser vilkas mandattid utgår vid årsmötets. Information kommer att utgå till medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen har inför årsmötet upplyst medlemmarnas rätt om att de anmäla förslag på kandidater. Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag nominerade. Valberedningen kommer att säkerställa att de personer som nomineras är valbara samt är intresserade av att åta sig aktuella uppdrag. 

Den som har frågor till valberedningen eller vill lämna förslag på kandidater är välkommen att kontakta oss genom e-post till valberedning@ostersundsfk.se

Bert Ove Svande
Ordförande

Lars Molander
Vice ordförande

Lars Stolt
Ledamot

Dela artikel