Välkomna till kvällens årsmöte i Östersunds FK

I kväll klockan 18.00 är alla medlemmar i Östersunds Fotbollsklubb välkomna till årsmöte för den ideella föreningen på OSD (före detta Folkets Hus). Årsmötet startar 18.30 men vi bjuder på fika från 18.00.

Årsmötet i kväll behandlar 2018 års verksamhetsår. Alla som är medlemmar i Östersunds FK och var det före 31/10 2018 är röstberättigad på årsmötet i kväll. Det vill säga, löste ni medlemsskap för 2018 före 31/10 har ni rätt att rösta i kväll på årsmötet.

De som har löst medlemsskap efter den 31/10 2018 är självklart välkomna till årsmötet men har ingen rösträtt.

Välkomna till årsmötet!

Vid insläppet ska ni kunna styrka att ni är medlemmar, visa upp kvitto, orderbekräftelse eller elektroniskt medlemsskap.

Föreslagen som ordförande för årsmötet är Börje Olsson.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i ÖFK-shopen, Storgatan 26 fr.o.m. 7 mars.

Dagordning vid Östersunds FKs årsmöte torsdag 2019-03-14

§ 1:            Mötets öppnande

§ 2:            Fastställande av röstlängd för mötet

§ 3:            Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 4:            Val av två justerare för mötet

§ 5:            Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 6:            Godkännande av dagordningen

§ 7:            Framläggande av styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och                resultaträkning för 2018

§ 8:            Rapport från Idrotts AB

§ 9:            Framläggande av revisionsberättelse

§ 10:          Fastställande av balans- och resultaträkning

§ 11:           Disposition av föreningens vinst eller förlust

§ 12:          Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 13:          Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande året

§ 14:          Val av föreningens ordförande på ett år

§ 15:          Val av styrelseledamöter och suppleanter

§ 16:          Val av revisor och revisorssuppleant

§ 17:          Val av valberedning, två medlemmar

§ 18:          Motioner inkomna till årsmötet

                   § 18:1 Motion om stadgeändring

§ 19:          Annat ärende som hänskjutits till årsmötet

§ 20:          Fastställande av årsavgift

§ 21:          Utmärkelser

§ 22:          Mötet avslutas

Dela artikel