Kallelse till ordinarie bolagsstämma 13 mars (årsstämma)

Styrelsen i Östersunds Elitfotboll AB, org.nr: 559084-7777, kallar samtliga aktieägare till ordinarie bolagsstämma (årsstämma), onsdagen den 13 mars klockan 18:00.

Datum: 2024-03-13
Tid: Klockan 18:00 – 19:00
Plats: Torget, Gamla Teatern

Ärenden enligt dagordningen

1. Val av ordförande för stämman.
Styrelsens förslag till stämmans ordförande: Tom Pripp

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om:

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt förekommande fall koncern resultaträkning och koncernbalansräkning;
(b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning; och
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av styrelse- och i förekommande fall revisorsarvode.

9. Val av styrelse och revisorer.

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Länkar till handlingar inför bolagsstämman:
Bolagsordning
Revisionsberättelse Östersunds FK Elitfotboll AB 2023
Årsredovisning Östersunds FK Elitfotboll AB 2023

Alla Aktieägare har fått kallelse via mail

Kallelsen finns även att hämta på ÖFK:s kansli, Arenavägen 23 i Östersund.

Styrelsen i Östersunds FK Elitfotboll AB

Dela artikel