Kallelse till ordinarie bolagstämma (årsstämma)

Styrelsen i Östersunds Elitfotboll AB, orgnr: 559084-7777, kallar härmed samtliga aktieägare till ordinarie bolagsstämma (årsstämma).

Datum: 2020-03-11
Tid: 18.00-19.00
Plats: Fredssalen, Storsjöteatern i Östersund


Ärenden enligt dagordningen

1. Val av ordförande för stämman.
Appointment of a chairman of the general meeting.

Styrelsens förslag till stämmans ordförande: Tom Pripp

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of the voting register.

3. Godkännande av dagordning.
Approval of the agenda.

4. Val av en eller två justeringsmän.
Appointment of one or two persons to verify the minutes of the meeting.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Determination of whether the general meeting was duly convened.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
Presentation of the annual accounts and auditors’ report.

7. Beslut om:
(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt förekommande fall koncern resultaträkning och koncernbalansräkning;
(b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning; och
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, när sådan förekommer.
Resolutions regarding:
(a) adoption of the profit and loss account and balance sheet and, where applicable, the consolidated profit and loss account and balance sheet;
(b) a/location of the company’s profits or losses in accordance with the adopted balance sheet; and
(c) discharge from liability for the board of directors and, where applicable, the managing director.


8. Fastställande av styrelse- och i förekommande fall revisorsarvode.
Appointment of fees for board of directors and, where applicab/e, auditors.

9. Val av styrelse och revisorer.
Appointment of directors to the board and auditors. 

Styrelsen föreslår att fortsatt bolagsstämma kommer att hållas för val av styrelse. Datum föreslås efter föreningens stämma.

Styrelsens förslag till revisorer kommer att föreslås på stämman.

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Any other matter, which pursuant to the Swedish Companies Act or the artic/es of 
association of the company, must be passed at a general meeting


11. Stämmans avslutande
Closing of the general meeting.

Länkar till handlingar inför bolagsstämman:
Årsredovisning länk till årsredovisningen
Bolagsordning  länk till bolagsordningen

Alla Aktieägare har fått kallelse via mail (eller via post om mailadress saknas).

Handlingarna finns även att hämta, mot uppvisande av legitimation, på ÖFK:s kansli, Storgatan 26 i Östersund.

Styrelsen
Östersunds FK Elitfotboll AB

Dela artikel