Kallelse till årsmöte för Östersunds FK

Torsdag 12 mars 2020 håller Östersunds FK årsmöte

På torsdag den 12 mars håller Östersunds FK årsmöte. Vi kommer att hålla till i Fredssalen på Storsjöteatern med start 18.00.

Föreslagen som ordförande för årsmötet är Tom Pripp.

Föredragningslista vid Östersunds FK:s årsmöte torsdag 2020-03-12
1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd för mötet
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
4 Val av protokolljusterare och rösträknare
5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6 Fastställande av föredragningslista
7 Rapport från den bolagiserade verksamheten
8 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av vinst eller förlust i enighet med balansräkningen
11 Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse för den tid revisionen avser
12 Fastställande av medlemsavgifter
13 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
15 Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år

b) Erforderligt antal ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Om styrelsen består av ett udda antal ledamöter, eller om antalet ledamöter förändras vid årsmöte, ska mandatperioderna justeras så att nära hälften av ledamöterna väljs vid varje årsmöte.

Valberedningen föreslår 3 ledamöter på 1 år och 3 ledamöter på 2 år.

c) En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
d) Erforderligt antal ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

16 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Valberedningens förslag:
Ordförande: Mathias Rasteby
Ledamöter: Petter Jakobsson, Tom Pripp, Lars Andersson, Teddy Myhr, Robert Sundqvist och Lena Johansson.
För en kort presentation av de personer som är valberedningens förslag, klicka här och även här.

Länk till handlingar inför årsmötet; 
Verksamhetsberättelse
ÖFKs stadgar
Handlingarna finns även tillgängliga för medlemmar på ÖFK:s kansli, Storgatan 26.

Alla medlemmar är välkomna!

För att vara röstberättigad på årsmötet krävs:
– Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år
– Att medemskap har beviljats minst två månader före aktuellt årsmöte; och
– Att medlemsavgift har betalats senast två månader före aktuellt årsmöte. 
(Bevis på att transaktion genomförts senast 12/1 kan behöva uppvisas eftersom den 12/1 inföll på en söndag och själva betalningen ev inte blivit registrerat förrän efter den 12/1)

Välkomna

/ Styrelsen

Dela artikel